بوتاکس زیربغل

بوتاکس زیربغل
۱۳۹۷-۰۷-۰۳

تعریق بیش از حد یا هایپرهیدروز مشکلی بسیار شایع است و ممکن است فعالیتهای روزمره ی فرد و یا حتی تعاملات اجتماعی و شغلی او را تحت تاثیر قرار دهد. تزریق بوتاکس در نواحی مخصوصی در زیر بغل، منجر به کاهش تولید عرق و درنتیجه بازگشت فرد به فعالیتهای معمول وی حتی در ماههای گرم سال میگردد.