بوتاکس و حفظ جوانی پوست

بوتاکس و حفظ جوانی پوست
۱۳۹۷-۰۷-۱۵

photo_2018-10-01_17-50-47.jpg

در پژوهشهای بعمل آمده، افرادی‌که تزریق بوتاکس انجام داده بودند در‌مقایسه با گروه شاهد، بسیار جوان‌تر و شاداب‌تر بودند؛ به‌طوری‌که میانگین سنی این گروه نسبت‌ به سن واقعی آنها، نزدیک به ۷‌سال جوان‌تر به‌ نظر‌ می‌آمدند.

همچنین چهره افرادی‌ که در‌طی ۱۵تا۲۰ سال به‌طور مرتب بوتاکس تزریق‌کرده‌ بودند، بیش از هفت سال جوان به نظر رسیده است.

در پژوهشی روی دو خواهر‌ دوقلو، خواهری که به‌طور‌ مرتب ۲ تا ۳ مرتبه در‌ سال مبادرت به تزریق بوتاکس می‌کرده، در مقایسه با خواهری که تزریق بوتاکس نداشته چین ‌و‌ چروک‌ و خطوط بسیار کمتری داشته و صورت جوانتر و شاداب تری نیز داشته است.