درمان جراحی موارد شدید بیرون زدگی دیسک و تنگی کانال نخاع(قسمت چهارم و پایانی)

درمان جراحی موارد شدید بیرون زدگی دیسک و تنگی کانال نخاع(قسمت چهارم و پایانی)
۱۳۹۸-۰۳-۱۴

 

گاهی در اثر جابجایی شدید دیسک و یا آرتروز شدید در مفصل مهره ها، تنگی قابل توجهی در کانال نخاعی رخ میدهد و ازاینرو لازم است که با برداشتن قسمتی از استخوان که نخاع را بصورت حلقه احاطه کرده است، فشار از روی نخاع یا ریشه های عصبی برداشته شود. این عمل لامینوتومی یا لامینکتومی نام دارد. این روش میتواند همراه با جراحی ساده و باز دیسک که در قسمت دوم به آن اشاره کرده ام توامان انجام شود.

ارسال شده در کمردرد