موثرترین روش جراحی بیرون زدگی های بزرگ دیسک(قسمت دوم)

موثرترین روش جراحی بیرون زدگی های بزرگ دیسک(قسمت دوم)
۱۳۹۸-۰۳-۱۴

 

در قسمت اول دیدید که چه کسانی باید بدلیل کمردرد به جراح ارجاع داده شوند. در این ویوئو یکی از انواع جراحی دیسک به تصویر کشیده شده است. این روش، جراحی معمولی باز است که متدی قدیمی است و موثرترین روش جراحی در موارد جابجایی های بزرگ دیسک و تنگی کانال نخاع است. برای انجام این روش، بیهوشی عمومی لازم است و برشی بطول چند سانتیمتر در پشت ایجاد میشود و قطعه ی جابجا شده ی دیسک برداشته میشود. روش درمان جراحی در موارد جابجایی های کوچکتر و بزرگتر دیسک را در قسمتهای بعدی این ویدئو به تصویر خواهم کشید.

ارسال شده در کمردرد