ویدیویی عالی از تاثیر دیسک کمر بر عصب سیاتیک

ویدیویی عالی از تاثیر دیسک کمر بر عصب سیاتیک
۱۳۹۸-۰۳-۱۴

 

کمتر میتوان ویوئویی پیدا کرد که به این زیبایی و دقیقی نشان بدهد که چگونه جابجایی دیسک مهره های کمری بر روی ریشه های عصب سیاتیک فشار وارد میاورد. در این فیلم دیسک بین مهره های ال چهار و ال پنج و اس یک، ابتدا دژنره یعنی نازک شده و سپس بر روی سیاتیک فشار وارد میاورد. مسیرهای مشکل دار و از جمله مسیر درد برنگ قرمز نشان داده شده اند.

ارسال شده در کمردرد